Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.

16 februari 
Arbetsutskott (kl 9-12)

23-24 februari + 23-24 mars
Digital utbildning om jämställdhet, JGL

12 mars 
Arbetsutskott (kl 9-12)

25 mars 
Styrelsemöte (kl 9-12)

6 april 
Arbetsutskott (kl 9-12)

7 april
Utbildning i Arbetsmiljö (Sobona) 

14 april
Utbildning i Arbetsmiljö (Sobona)

20 april
Utbildning i Arbetsmiljö (Sobona)

 

23 april 
NNS Årsmöte (kl 9-12)

23 april 
Konstituerande styrelsemöte
(kl 13-13.30)

5 maj 
Arbetsutskott (kl 9-12)

27-28 maj 
Styrelsemöte

Ban Indikatorer 2020

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2020

Rapporten (utgiven 2021) redovisar svar från 4.186 enkäter fördelat på fyra olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts, pågående respektive avslut), personal, styrelser och chefer i samverkan. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från 42 av landets 78 samordnings förbund (januari 2021), vilket betyder att en större andel förbund ingår i årets undersökning jämfört med tidigare år. 

Jämfört med tidigare år har dock antalet respondenter minskat. Orsaken till det minskade antalet insamlade enkäter beror sannolikt på pandemins effekter i form av minskad verksamhet generellt, färre fysiska möten och en mer svårhanterlig administration kring utlämning och insamling av enkäter.

Ikon Gr Rapport

Ban NNS Nytt 4 2020

NNS-nytt nr 4-2020: 

Årets sista NNS-nytt

I det sista NNS-nytt för 2020 finns följande rubriker:

 • Inledning av NNS ordförande Marie Svensson.
 • Nya ledamöter i NNS styrelse.
 • Hur arbetar vi under Covid-19.
 • Varje styrelseledamot en kontaktperson.
 • Arbetet med Politisk och Finansiell samordning utvecklas.
 • Bildande av Innovations- och kunskapscentra.
 • Arbete med Behovsanalys - lägesrapport.
 • Fena på digitala möten.
 • Något sorts Finsam i Almedalen blir det 2021.
 • Arbetet med Indikatorer har tagit flera viktiga steg framåt.
 • Hur kommunicerar vi via webben.

Knapp Read Nns Nytt

Ban NNS Nytt 3 2020 Vald

NNS-nytt nr 3-2020: 

"Att rutinmässigt fråga om våld gör skillnad"

Det är rubriken på den första artikeln i NNS-nytt nummer 3-2020. Det är ett temanummer om NNS och samordningsförbundens gemensamma projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

De sex sidorna är fyllda med information om det som görs och har gjorts inom detta området inom projektet.

Klicka på bilden av NNS-nytt eller knappen nedan för att läsa detta NNS-nytt.

Knapp Read Nns Nytt

Ban Video Ola Florin

Stoppa våldet: 

"Ni gör det andra tänker att man borde göra"

Så säger Ola Florin, Arbetsmarknadsdepartementet, om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget som handlar om att stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Ola Florins ger ett stort stöd till samordningsförbunden och avslutar med:

"Led, så kommer andra att följa efter".

knapp_GR_film


Ban Nyhet HRV Konf

NNS-konferens: 

Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap

Den 7 september genomförde NNS en heldags direktsänd konferens om hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap.

Sändningens gjordes från en studio i Gothia Towers i Göteborg och sågs av omkring 160 personer runt om i landet.

Fyra föreläsare förmedlade kunskap utifrån sitt kompetensområde, ur olika perspektiv, och tillsammans blev det en både djup och bred beskrivning av ämnesområdet.

Konferensen filmades och på webbsidan om konferensen finns videoversioner av var och en av föreläsningarna. 

Banner Konferenssidan

Ban Pris Gotland 2020

Samordningsförbundet Finsam Gotland: 

Finsams pris för inkluderande arbetsplatser och samverkansinsatser

Sedan 2013 har FinsamGotland uppmärksammat inkluderande arbetsplatser och samverkansinsatser som betyder mycket för enskilda och utsatta grupper. Det skedde  även i år.

Andra år har det varit en högtidlig prisutdelning inför publik. Så blev det inte i år. Prisutdelningen klarades av under smittsäkra former på 15 minuter. 

Årets pris gick till företaget Imse Vimse, som med stort engagemang tagit emot personer som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. "VD Therese Lindström och hennes medarbetare är ett  verkligt föredöme", skrev SIUS-konsulenterna vid nomineringen.

knapp_GR_readMore

Ban NNS Nytt Nr 2 2020 (1)

NNS-nytt: 

NNS- nytt med tema Tjänstedesign

NNS-nytt nr 2-2020 har som tema Tjänstedesign.

I detta nummer av NNS-nytt kan du läsa om konferensen om tjänstedesign den 22 oktober, om Nationella arbetsgruppen för tjänstedesign samt om Innovationsveckan den 8 oktober. 

knapp_GR_readMore

Ban JAMY

NNS - Covid 19 och våld: 

Effekterna för våldsutsatta grupper på grund av Coronapandemin

NNS medverkar i ett regeringsuppdrag som genomförs av Jämställdhetsmyndigheten för att 
identifiera arbetssätt för att kunna sprida information om de negativa effekterna för olika våldsutsatta grupper på grund av coronapandemin.

knapp_GR_readMore

 


Ban Brukarmedverkan

NNS - Indikatorer för finansiell samordning: 

Mål, medverkan och kunskap 

 En genomlysning av hur NNS-enkäten kan användas i arbetet med att förstärka brukarmedverkan.

På uppdrag av NNS har Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet granskat de resultat av NNS-enkäten 2019 som handlar om brukarmedverkan.

Resultaten diskuteras i en rapport och förslag förs fram om hur samordningsförbundets verksamheter och ledning kan arbeta vidare med kvalitetsutveckling kring brukarmedverkan. Förslagen om hur ett fortsatt arbete med brukarmedverkan kan utformas tar sin utgångspunkt i Shiers delaktighetsmodell (Shier 2001), samt aktuell forskning inom området.

Ikon Gr Rapport

Grey Linenns

Intervju med Ulla-Karin Schön

Jonas Wells har video-intervjuat rapportens författare. Klicka på bannern för att se intervjun.

Ban Video Ulla Karin Schonl

Ban Politiskfinansiell Samordning

Föreningen NNS: 

Politisk och finansiell samordning

NNS har tillstyrkt en motion om att NNS skall verka för att införa Politisk och Finansiell samordning. En arbetsgrupp har skapats bestående av Irma Görtz, Patrik Engström, Jonas Wells, Peter Johansson, Mikael Holmlund och Ola Andersson.

Hur införandet ska genomföras kommer att diskuteras vid NNS höstmöte.

Två workshops kommer att genomföras där samordningsförbunden Östra Östergötland och Umeåregionen kommer att beskriva hur de arbetat med införandet av systemet.

Den första workshopen genomförs den 15 juni kl 10.00 – 12.00 och vänder sig till förbundschefer och sker digitalt.

Den andra workshopen genomförs den 2 oktober kl 10.00 -15.00 och vänder sig till förbundschefer och ordföranden. Om möjligt blir detta möte fysiskt i Stockholm (alternativt digitalt).

I mitten av juni kommer NNS sända ut underlag som beskriver hur och vad som har utvecklats i de två förbunden, samt länk till mötet. 

Man behöver inte föranmäla deltagande i det digitala mötet, det är bara att koppla upp sig.

Jonas Wells, Peter Johansson och Mikael Holmlund har tagit fram rapporten  Vad kan ”politisk och finansiell samordning” betyda? Två exempel belyses som underlag för fortsatt dialog

knapp_GR_läsRapport

Ban Arb Miljo Gtb

Samordningsförbundet Göteborg: 

Handbok för arbetsmiljö

Samordningförbundet Göteborg har tagit fram en handbok för arbetsmiljö inom sitt förbund. 

För de förbund som planerar att ta fram sin egna policy inom arbetsmiljöområdet kan Samordningsförbundet Göteborgs policydokument vara ett exepmpel på hur den kan utformas. 

Ikon Gr Laddaned

Ban 2 Isf 2019

Utvärdering av samverkan: 

Samordningsförbunden gör skillnad

ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) har på uppdrag av regeringen granskat samverkan genom samordningsförbund. Den andra av sammanlagt tre rapporter har nu publicerats. 

I den andra papporten skriver isf bland annat: 
"Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund”.

Bland annat hittar isf följande effekter i kommuner som är med i samordningsförbund:

 • Andelen personer med sjukpenning minskar.
 • Andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar.
 • Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar. 

Den tredje och sista delen av granskningen kommer i december 2021. Den ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verk­samhet på individ­nivå.

Grey LinennsDen första rapporten har titeln:
Samordningsförbundens organisering och verksamhet
Ikon Gr Rapport

Den andra rapporten har titeln:
Gör samordningsförbund någon skillnad?
Ikon Gr Rapport


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook