Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color

27-28 oktober + 29-30 november
Digital utbildning om jämställdhet, JGL

1 november
AU-möte, kl 15-17.30

8-9 november (del 2)
Digital utbildning om jämställdhet, JGL

10 november
Extra styrelsemöte, kl 7.30-9.00

29-30 november (del 2)
Digital utbildning om jämställdhet, JGL

2 december, förmiddag
NNS medlemsmöte, kl 9-12

8 december
AU-möte, kl 13-16

Linje 380Px NNS Color

2022

4 januari
AU-möte

12 januari
Styrelsemöte, kl 9-15

2022

13 januari
Ordförandedag

21 januari
AU-möte, kl 9-12

3 mars
AU-möte, kl 9-12

17 mars
Styrelsemöte, kl 9-15

24 mars
AU-möte, kl 9-15

2022

5 april (eftermiddag)
NNS Årsmöte (hålls i samband med Finsam-konferensen)

6 april
Konstituerande styrelsemöte

21 april
AU-möte, kl 9-12

19-20 maj
Planeringsdagar med styrelsemöte

Ban Melemsm 2021

Kallelse till NNS medlemsmöte

Den 2 december genomför NNS medlemsmöte.
Klicka på knappen för att komma till webbsidan där man anmäler deltagande.

Knapp Anmalan

Om du inte kan se knappen kan du använda följande länk:
Anmälan till NNS medlemsmöte 2021.

Kallelse med preliminär dagordning

Här kan du ladda ned kallelse med preliminär dagordning.

Ikon Gr Kallelse

 

 

Ban Hedersfortyck

Stöd för yrkesverksamma i frågor om hedersförtryck

Webbsidan hedersförtryck.se är en informationssida  riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Den drivs av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn eller vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kan du ringa den nationella stödtelefonen på
010- 223 57 60.

Grey Linenns

Detta är ett fortsatt samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland och NNS om att stoppa våldet.

knapp_GR_readMore

Ban NNS Nytt 2 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 2-2021:

I NNS-nytt nr 2-2021 finns följande rubriker:

 • Sommarhälsning från NNS ordförande.
 • Nya ledamöter i NNS styrelse.
 • Utbildning: En värld i förändring - vilken roll kan Finsam ha?
 • SKAPA - Skattning av progression mot arbete.
 • Databas för att göra lokala behovsanalyser.
 • NNS svarar på betänkande.

Knapp Read Nns Nytt

Ban Remiss God Psykvard

Föreningen NNS: 

NNS svarar på betänkande

NNS har fått möjlighet att vara remissinstans när det gäller regeringskansliets betänkande God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

NNS har tillsatt en arbetsgrupp som ska formulera remissvaret, som ska vara inlämnat senast den 30 september 2021. 

Medlemsförbunden får gärna ge synpunkter till arbetsgruppen. Kontaka i sådana fall Ola Andersson vid NNS. 

Mailadress: 
ola.andersson@finsam.goteborg.se
 

IK Betankande

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Samsp Sept Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Samspelet: 

Nyhetsbrev september 2021

I samordningsförbundets nyhetsbrev finns bland annat information om vad som händer i förbundet, om ny hemsida, BIP, utlandsföddas möjlighet till arbete och nuläget i förbundets insatser. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sundbyb Nyh 2 21

Samordningsförbundet Sundbybergs stad: 

Nyhetsbrev 2-2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vem som blir ny förbundschef, månad fri från våld och förbundets demokratiåtagande.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Forbunden Nyhetsbrev

Samordningsförbunden Finnveden och 
Södra Vätterbygden: 

Sommarbrev 210622

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vd som hände under första halåret samt vad förbunden ser fram emot i höst. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof HBS Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem: 

Nyhetsbrev juni 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om MIA-projektet, att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund och kampajen Psykisk Hälsa. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

 

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban Statisaticon

Behovsanalys: 

Databas som stöd att göra lokala behovsanalyser

Samordningsförbundet Uppsala län har tillsammans med företaget Statisticon samt Samordningsförbundet Centrala Östergötland skapat ett verktyg för att generera lokala behovanalyser.

I databasen finns samlade transfereringskostnader som ger en bild av hur olika försörjningsslag har utvecklats i samordningsförbunden.

Här nedan är länk till databasen.

Ikon Gr Link

Ban Mer Anslag Dalarna

Dalarnas kommunförbund: 

"Vi vill ha en ökad medelstilldelning till samordningsförbunden i Dalarna"

Detta framför Dalarnas kommunförbund 
i en skrivelse till Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Man föreslår följande:

 • Att Regeringen genom Socialdepartementet höjer den totala medelstilldelningen för samordningsförbunden i Sverige. Nivån har legat still från regeringens sida i sju år i rad. Vi vill att ambitionerna för den finansiella samordningen går bättre i takt med de lokala och regionala behoven. Vi är beredda att matcha en mycket högre nivå än den nuvarande nivån från staten.
 • Att Regeringen genom Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet ökar den operativa närvaron så att människor med samordnade rehabiliteringsbehov får det stöd de har rätt till. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ansvar för rehabiliteringsarbetet behöver stärkas och förtydligas än mer.
 • Att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ger cheferna lokalt ett större mandat att direkt förhandla nivåer för den framtida medelstilldelningen. De behöver få större befogenheter att stärka den strategiska planeringen av den finansiella samordningen i Dalarna. 

Knapp Gr Skrivelse

Ban 3 Sem I Armiljo

Seminarieserie i arbetsmiljö: 

Tre seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund

I april 2021 genomförde NNS i samarbete med Sobona tre seminarier med olika teman om arbetsmiljö i samordningsförbund. 

Seminarierna filmades och kan ses en och en genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

Knapp Se Seminarier

Ban NNS Nytt 1 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 1-2021:

Temanummer om indikatorsystemet

I NNS-nytt nr 1-2021 finns följande rubriker:

 • Inledning av NNS ordförande Marie Svensson
 • Indikatorerna - Ett instrument som ser om det vi gör blir bättre.
 • Deltagare i finansierade insatser är mycket nöjda.
 • Specialframtaget mått i Kolada.
 • Aktuellt utvecklingsarbete.
 • Fira med oss
 • Aktiviteter 2021

Knapp Read Nns Nytt


Ban Finsam Reform

SKR och Finsam: 

”Översyn av Finsam nödvändigt”

– Regeringen behöver göra en översyn av Finsam för att säkra att stödet når till de grupper som har störst behov. Det är särskilt viktigt under reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

NNS kommer att ha kontakt med SKR för att ge stöd i att få regeringen att besluta om en översyn av Finsam-lagstiftningen och föra fram samordningsförbundens synpunkter och intressen. 

knapp_GR_readMore

Ban Indikatorer 2020

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2020

Rapporten (utgiven 2021) redovisar svar från 4.186 enkäter fördelat på fyra olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts, pågående respektive avslut), personal, styrelser och chefer i samverkan. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från 42 av landets 78 samordnings förbund (januari 2021), vilket betyder att en större andel förbund ingår i årets undersökning jämfört med tidigare år. 

Jämfört med tidigare år har dock antalet respondenter minskat. Orsaken till det minskade antalet insamlade enkäter beror sannolikt på pandemins effekter i form av minskad verksamhet generellt, färre fysiska möten och en mer svårhanterlig administration kring utlämning och insamling av enkäter.

Ikon Gr Rapport

Ban Brukarmedverkan

NNS - Indikatorer för finansiell samordning: 

Mål, medverkan och kunskap 

 En genomlysning av hur NNS-enkäten kan användas i arbetet med att förstärka brukarmedverkan.

På uppdrag av NNS har Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet granskat de resultat av NNS-enkäten 2019 som handlar om brukarmedverkan.

Resultaten diskuteras i en rapport och förslag förs fram om hur samordningsförbundets verksamheter och ledning kan arbeta vidare med kvalitetsutveckling kring brukarmedverkan. Förslagen om hur ett fortsatt arbete med brukarmedverkan kan utformas tar sin utgångspunkt i Shiers delaktighetsmodell (Shier 2001), samt aktuell forskning inom området.

Ikon Gr Rapport

Grey Linenns

Intervju med Ulla-Karin Schön

Jonas Wells har video-intervjuat rapportens författare. Klicka på bannern för att se intervjun.

Ban Video Ulla Karin Schonl

Ban 2 Isf 2019

Utvärdering av samverkan: 

Samordningsförbunden gör skillnad

ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) har på uppdrag av regeringen granskat samverkan genom samordningsförbund. Den andra av sammanlagt tre rapporter har nu publicerats. 

I den andra papporten skriver isf bland annat: 
"Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund”.

Bland annat hittar isf följande effekter i kommuner som är med i samordningsförbund:

 • Andelen personer med sjukpenning minskar.
 • Andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar.
 • Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar. 

Den tredje och sista delen av granskningen kommer i december 2021. Den ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verk­samhet på individ­nivå.

Grey LinennsDen första rapporten har titeln:
Samordningsförbundens organisering och verksamhet
Ikon Gr Rapport

Den andra rapporten har titeln:
Gör samordningsförbund någon skillnad?
Ikon Gr Rapport


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook