ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban NNS Nytt 17 2

nns-nytt:

nns-nytt nr 2-2017/oktober

I detta nummer av NNS-nytt kan du läsa om följande:

  • Välkommen till NNS höstkonferens 20-21 november 2017 i Järfälla
  • Utbildning: Strategiskt ledarskap för förbunden och ledare i samordningsförbund
  • Utbildning: JGL - Jämställdhet, Genus och Ledarskap
  • Utbildning: Indikatorer för finansiell samordning 
  • Indikatorer för finansiell samordning
  • Ola Andersson - ny tjänsteman för NNS styrelse
  • Seminarieserie för en kommande rapport kommer att starta under hösten

På Medlemssidorna finns ett arkiv med samtliga nns-nytt som har getts ut.

Knapp Nns Nytt

Ban Indikatorutb 171018

NNS utbildning:

Välkommen till utbildning om indikatorer för finansiell samordning

Flera förbund har efterlyst möjlighet till utbildning och en närmare dialog för att förstå, diskutera och lära sig mer om indikatorerna. I denna utbildning får du möjlighet till just detta! 

Utbildningen, som är gratis, kommer att äga rum den 18 oktober 2017 i Stockholm.

Anmäl dig senast den 10 oktober. Välkommen! 

knapp_GR_readMore

Ban Utbild Ordf 2017

NNS utbildning:

Utbildning i strategiskt ledarskap för ordföranden och ledare i samordningsförbund

Välkommen att anmäla dig till en strategisk utbildning för politiska ordföranden i samordningsförbund. 

Innan utbildningen startar kommer ni att få mer information om programmets innehåll, plats och förberedelser.

knapp_GR_readMore


Ban 2 NNS H Konf2017 1

NNS konferens:

Anmäl er till 
NNS höstkonferens

NNS höstkonferens kommer att äga rum 20-21 november 2017. 

Plats för konferensen är Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla, nordväst om Stockholm.

Ikon Gr Program

Anmäl dig senast den 19 oktober!

Knapp Anmalan

Ban JGL

Föreningen NNS:

JGL – Jämställdhet, Genus 
och Ledarskap

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden.
Ett första utbildningstillfälle genomfördes i augusti i Stockholm och ett andra startar i november i Göteborg.

Jämställdhet - en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till styrelseledamöter, förbundschefer och samordnare och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

knapp_GR_readMore

Ban Utvsf 2017

Socialdepartementet:

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet.

Utvärderingen är uppdelad i följande tre delar:
1) Samordningsförbundens organisation och verksamhet idag. 
2) Effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå.
3) Effekter av samordningsförbundens insatser på individnivå.

knapp_GR_readMore


Ban Jubileumsskrift

Samordningsförbundet Östra Södertörn:

Skrift om de första tio åren

Samordningsförbundet Östra Södertörn har tagit fram en skrift som beskriver förbundets första tio verksamhetsår.

– Det är de goda resultaten som ger oss arbetsglädje, kraft och vilja att fortsätta utveckla det nära samarbete mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet som idag är en självklarhet i större delen av landet, säger förbundschef Ritva Widgren i sitt förord.

Ikon Gr Las Skrift

 

Ban Srivelsetillskl 2017

Föreningen NNS:

Förslag om förändrad styrning av Finsam

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har i en skrivelse till SKL lämnat förslag på en förändrad styrning av Finsam.
Bakgrunden är ett önskemål om att öka den politiska närvaron i den nationella styrningen.

NNS föreslår bland annat att SKL tar på sig rollen av att vara sammankallande för det som i dag benämns Nationella Rådet.

Knapp Gr Skrivelse

Ban Filmalmedalen2017

Finsam under Almedalsveckan:

Samordningsförbund – motor för en effektiv samverkan?

Här kan du se en videoinspelning från ett av Finsam-seminarierna under Almedalsveckan.

Seminariet anordnades av Delegationen Unga till Arbete och rörde frågan om hur relevanta samordningsförbunden är för kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

knapp_GR_film

Finsamaktiviteter under Almedalsveckan

Ytterligare information om Finsamaktiviteterna under Almedalsveckan finns på Finsam Gotlands webb.

Ikon Gr Link


Rapportserie 16 1

NNS skriftserie 2016-1: 

Exempel på insatser med fantastiska resultat

– och vad den finansiella samordningen möjliggör

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt. 

Ett framväxande tema är hur insatserna betonar arbe­tet med att möta människor, på riktigt, i sina resurser samt hur ledarskap från samordningsförbund och lokala myndighetsföreträdare tillsammans möjliggör en långsiktig och samordnad välfärd särskilt riktad till dem som allra mest kan dra nytta av den.

knapp_GR_readMore

Ban Rapportserie 15 3

NNS skriftserie 2015-3: 

Samverkande framgångsfaktorer

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov

Ansatsen har varit att utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, spana efter goda exempel och framgångsfaktorer som är till hjälp för behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser.  

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 2

NNS skriftserie 2015-2: 

Hur märker vi att det blir bättre?

Framväxten av indikatorer inom
den finansiella samordningen

I den andra editionen av NNS rapportserie finns sex rapporter samlade som beskriver a-betet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.

Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de första och nästkommande stegen av processen. 

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 1

NNS skriftserie 2015-1: 

Samhällsekonomiskt resultat av insater inom samordnings-
förbunden, 2007 till 2014

I den första editionen av NNS rapportserie görs en sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet av insatser inom samordningsförbunden med fokus på finansiell samordning, som utvärderats under perioden 2007 till 2014.  

knapp_GR_readMore

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Inspirations- och kunskapsdag för att möta kvantitativa och kvalitativa utmaningar i flyktingmottagandet.

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Samjamtdagen 2015 - den årliga dagen av sammanfattning, framåtblickande och möten.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

2017-10-31 AU-möte

2017-11-08  
Utbildning om jämställdhet, 
i Göteborg

2017-11-20 NNS Höstkonferens

2017-11-21 Styrelsemöte