Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color

5 augusti
AU-möte, kl 9-12

19 augusti
Styreslemöte, kl 9-15

29-30 september + 8-9 november
Digital utbildning om jämställdhet, JGL

27-28 oktober + 29-30 november
Digital utbildning om jämställdhet, JGL

13 oktober, kl 9-12
Styrelsemöte

14-15 oktober
Utbildning: En värld i förändring
-
 vilken roll kan Finsam ha

2 december, förmiddag
NNS medlemsmöte

Ban NNS Nytt 2 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 2-2021:

I NNS-nytt nr 2-2021 finns följande rubriker:

 • Sommarhälsning från NNS ordförande.
 • Nya ledamöter i NNS styrelse.
 • Utbildning: En värld i förändring - vilken roll kan Finsam ha?
 • SKAPA - Skattning av progression mot arbete.
 • Databas för att göra lokala behovsanalyser.
 • NNS svarar på betänkande.

Knapp Read Nns Nytt

Ban Remiss God Psykvard

Föreningen NNS: 

NNS svarar på betänkande

NNS har fått möjlighet att vara remissinstans när det gäller regeringskansliets betänkande God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

NNS har tillsatt en arbetsgrupp som ska formulera remissvaret, som ska vara inlämnat senast den 30 september 2021. 

Medlemsförbunden får gärna ge synpunkter till arbetsgruppen. Kontaka i sådana fall Ola Andersson vid NNS. 

Mailadress: 
ola.andersson@finsam.goteborg.se
 

IK Betankande

Ban Statisaticon

Behovsanalys: 

Databas som stöd att göra lokala behovsanalyser

Samordningsförbundet Uppsala län har tillsammans med företaget Statisticon samt Samordningsförbundet Centrala Östergötland skapat ett verktyg för att generera lokala behovanalyser.

I databasen finns samlade transfereringskostnader som ger en bild av hur olika försörjningsslag har utvecklats i samordningsförbunden.

Här nedan är länk till databasen.

Ikon Gr Link

Ban Video Hans A

Utbildning: 

En värld i förändring – vilken roll kan Finsam ha

NNS och Samverkansakadamin bjuder in till en utbildning som handlar om att återställa förtroende och skapa en starkare välfärd.

I en video presenterar kursledare Hans Abrahamsson vad utbildningen handlar om och har som mål. 
Klicka på bilden ovan för att se videon.

Hans Abrahamsson, docent i freds- och konfliktforskning vid Göteborgs universitet, tar oss igenom vad som just nu sker i världen.

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner har han genomfört en större forskningsstudie kring demokratins, medborgardialogens och den sociala hållbarhetens förutsättningar. Forskningsstudien har legat till grund för det kurspaket som tagits fram i samverkan med SKR och som kostnadsfritt kan laddas ner från www.omvarldskunskap.se.

Med stöd av forskningsstudien diskuteras kring tänkbara strategier för att möta de krav som den pågående samhällsutvecklingen ställer oss inför, nationellt och lokalt.

Utbildningssatsningen syftar till en gemensam kunskap som deltagarna bär med sig och sprider vidare inom sina egna organisationer."

knapp_GR_readMore

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Forbunden Nyhetsbrev

Samordningsförbunden Finnveden och
Södra Vätterbygden: 

Sommarbrev 210622

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vd som hände under första halåret samt vad förbunden ser fram emot i höst. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof HBS Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem: 

Nyhetsbrev juni 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om MIA-projektet, att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund och kampajen Psykisk Hälsa. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sodertalje Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Södertälje: 

Nyhetsbrev nr 3-2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa att Micaela Magnusson tilträtt som förbundschef, att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Vast Nyhetsbrev

Samordningsförbundet 
Väst: 

Nyhetsbrev nr 1-2021

I samordningsförbundets nyhetsbrev kan du bland annat läsa om att samordningsförbundet utvecklar sitt arbetssätt, om arbetet med "Stoppa våldet" samt att förbundet har en ny webbsida. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban Mer Anslag Dalarna

Dalarnas kommunförbund: 

"Vi vill ha en ökad medelstilldelning till samordningsförbunden i Dalarna"

Detta framför Dalarnas kommunförbund 
i en skrivelse till Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Man föreslår följande:

 • Att Regeringen genom Socialdepartementet höjer den totala medelstilldelningen för samordningsförbunden i Sverige. Nivån har legat still från regeringens sida i sju år i rad. Vi vill att ambitionerna för den finansiella samordningen går bättre i takt med de lokala och regionala behoven. Vi är beredda att matcha en mycket högre nivå än den nuvarande nivån från staten.
 • Att Regeringen genom Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet ökar den operativa närvaron så att människor med samordnade rehabiliteringsbehov får det stöd de har rätt till. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ansvar för rehabiliteringsarbetet behöver stärkas och förtydligas än mer.
 • Att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ger cheferna lokalt ett större mandat att direkt förhandla nivåer för den framtida medelstilldelningen. De behöver få större befogenheter att stärka den strategiska planeringen av den finansiella samordningen i Dalarna. 

Knapp Gr Skrivelse

Ban 3 Sem I Armiljo

Seminarieserie i arbetsmiljö: 

Tre seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund

I april 2021 genomförde NNS i samarbete med Sobona tre seminarier med olika teman om arbetsmiljö i samordningsförbund. 

Seminarierna filmades och kan ses en och en genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

Knapp Se Seminarier

Ban NNS Nytt 1 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 1-2021:

Temanummer om indikatorsystemet

I NNS-nytt nr 1-2021 finns följande rubriker:

 • Inledning av NNS ordförande Marie Svensson
 • Indikatorerna - Ett instrument som ser om det vi gör blir bättre.
 • Deltagare i finansierade insatser är mycket nöjda.
 • Specialframtaget mått i Kolada.
 • Aktuellt utvecklingsarbete.
 • Fira med oss
 • Aktiviteter 2021

Knapp Read Nns Nytt

Ban Finsam Reform

SKR och Finsam: 

”Översyn av Finsam nödvändigt”

– Regeringen behöver göra en översyn av Finsam för att säkra att stödet når till de grupper som har störst behov. Det är särskilt viktigt under reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

NNS kommer att ha kontakt med SKR för att ge stöd i att få regeringen att besluta om en översyn av Finsam-lagstiftningen och föra fram samordningsförbundens synpunkter och intressen. 

knapp_GR_readMore


Ban Indikatorer 2020

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2020

Rapporten (utgiven 2021) redovisar svar från 4.186 enkäter fördelat på fyra olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts, pågående respektive avslut), personal, styrelser och chefer i samverkan. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från 42 av landets 78 samordnings förbund (januari 2021), vilket betyder att en större andel förbund ingår i årets undersökning jämfört med tidigare år. 

Jämfört med tidigare år har dock antalet respondenter minskat. Orsaken till det minskade antalet insamlade enkäter beror sannolikt på pandemins effekter i form av minskad verksamhet generellt, färre fysiska möten och en mer svårhanterlig administration kring utlämning och insamling av enkäter.

Ikon Gr Rapport

Ban Video Ola Florin

Stoppa våldet: 

"Ni gör det andra tänker att man borde göra"

Så säger Ola Florin, Arbetsmarknadsdepartementet, om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget som handlar om att stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Ola Florins ger ett stort stöd till samordningsförbunden och avslutar med:

"Led, så kommer andra att följa efter".

knapp_GR_film

Ban Brukarmedverkan

NNS - Indikatorer för finansiell samordning: 

Mål, medverkan och kunskap 

 En genomlysning av hur NNS-enkäten kan användas i arbetet med att förstärka brukarmedverkan.

På uppdrag av NNS har Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet granskat de resultat av NNS-enkäten 2019 som handlar om brukarmedverkan.

Resultaten diskuteras i en rapport och förslag förs fram om hur samordningsförbundets verksamheter och ledning kan arbeta vidare med kvalitetsutveckling kring brukarmedverkan. Förslagen om hur ett fortsatt arbete med brukarmedverkan kan utformas tar sin utgångspunkt i Shiers delaktighetsmodell (Shier 2001), samt aktuell forskning inom området.

Ikon Gr Rapport

Grey Linenns

Intervju med Ulla-Karin Schön

Jonas Wells har video-intervjuat rapportens författare. Klicka på bannern för att se intervjun.

Ban Video Ulla Karin Schonl

Ban 2 Isf 2019

Utvärdering av samverkan: 

Samordningsförbunden gör skillnad

ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) har på uppdrag av regeringen granskat samverkan genom samordningsförbund. Den andra av sammanlagt tre rapporter har nu publicerats. 

I den andra papporten skriver isf bland annat: 
"Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund”.

Bland annat hittar isf följande effekter i kommuner som är med i samordningsförbund:

 • Andelen personer med sjukpenning minskar.
 • Andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar.
 • Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar. 

Den tredje och sista delen av granskningen kommer i december 2021. Den ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verk­samhet på individ­nivå.

Grey LinennsDen första rapporten har titeln:
Samordningsförbundens organisering och verksamhet
Ikon Gr Rapport

Den andra rapporten har titeln:
Gör samordningsförbund någon skillnad?
Ikon Gr Rapport


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook