ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban Ordf Konf 17

NNS bjuder in till ordförandedag:

Välkomna till ordförandedag för samordningsförbunden

Den 26 januari 2017 arrangerar NNS för andra gången en dag för en av de viktigaste rollerna i samordningsförbunden, nämligen ordföranderollen. 

Dagen kommer erbjuda både förberedda presentationer och interaktiva moment dä vi tillsammans bidrar och utvecklar innehållet.

Mer info kommer inom kort och än finns det utrymme för inspel för frågor och ämnen ni vill lyfta upp.

knapp_GR_readMore

Ban 2Arbforalla

Bok om funktionsnedsättning och arbete:

"Arbetsliv för alla"

NNS utvecklare Jonas Wells har skrivit en artikel om samordningsförbundens utveckling och möjlighet tillsammans med forskare Susanna Larsson-Tholén i skriften "Arbete för alla".

I boken belyser några av landets ledande forskare inom området temat funktionsnedsättning och arbetsliv utifrån olika perspektiv.

I boken ges också en rad exempel på hur samspelet mellan personer med funktionsnedsättning och arbetsmiljön ser ut och hur omgivningsfaktorer kan förändras så att inträdet på arbetsmarknaden underlättas.

Avslutningsvis ger författarna en samlad bild av centrala faktorer som påverkar tillgängligheten, samtidigt som ansvarsfrågan diskuteras.

knapp_GR_readMore

Ban Budgetprop

Regeringens budgetproposition:

Budgetramen på samma nivå

I regeringens budgetproposition föreslås budgeten för finansiell samordning för 2017 bli densamma som under 2016. 

Sammanfattning:

  • Budgetram på 339 miljoner kr förslås för 2017 vilket är samma nivå som 2016
  • Stor närvaro i propositionen av samordningsförbunden som en resurs för arbete med aktivitetsersättning
  • Totalt sett anslås 2 901 miljoner kr för anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen där fiannsiell samordning genom samordningsförbund ingår (11,7 % av anslaget)
  • Viktiga källor för regeringens ställningstagande för fortsatt utveckling av, och stöd för, samordningsförbunden är Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet? (Riksrevisionen, RiR 2015:7) och Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning. En uppföljning av insatser finansierade av samordningsförbunden för unga med aktivitetsersättning (Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2016:4).

knapp_GR_readMore


Indi Slutrapport

Indikatorer för finansiell samordning:

"Hur vet vi att det blir bättre?"

Utveckling av ett instrument  för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Rapport om den pilotundersökning som genomförts för att pröva och evaluera användandet av indikatorer som ett instrument för samordningsförbund att bedöma kvaliteten i verksamheten.  

Rapporten har tagits fram av Susanna Larsson Tholén och Berth Danemark vid Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.

knapp_GR_readMore

Slutabolla

Nationella föreningen för samordningsförbund, NNS: 

"Sluta bolla runt människor i systemet"

I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle skriver NNS ordförande Tord Karlsson och vice ordförande Ann-Marie Larsson att välfärdens aktörer måste bli bättre på att samordna sina insatser. 

"Personer som är sjuka men saknar rätt till sjukpenning brukar benämnas noll-placerade, och får ofta sin ersättning från socialtjänsten i form av försörjningsstöd. De får även insatser från landstinget eller regionens sjukvård och kan vara aktuella för insatser från arbetsförmedlingen.

Problem uppstår när varken försäkringskassan, som har ett formellt samordningsansvar, eller någon av de andra tar på sig ansvaret att samordna och följa upp så att individen får rätt insats. Individerna upplever att de bollas runt, handläggare som inte har kunskap om de olika myndigheternas insatser blir frustrerade och de samlade insatserna används inte effektivt."

knapp_GR_readMore

Ban Almedalen 2016 (1)

Visby 2016: 

Almedalsveckan 2016

Almedalsveckan genomfördes 4-8 juli.

Rusta, skapa och samverka var den röda tråden för Finsams seminarier i Almedalen. 

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur kan vi utveckla samverkan som bidrar till samhällets sociala hållbarhet? 

knapp_GR_readMore


Rapportserie 16 1

NNS skriftserie 2016-1: 

Exempel på insatser med fantastiska resultat

– och vad den finansiella samordningen möjliggör

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt. 

Ett framväxande tema är hur insatserna betonar arbe­tet med att möta människor, på riktigt, i sina resurser samt hur ledarskap från samordningsförbund och lokala myndighetsföreträdare tillsammans möjliggör en långsiktig och samordnad välfärd särskilt riktad till dem som allra mest kan dra nytta av den.

knapp_GR_readMore

Ban Rapportserie 15 3

Föreningen NNS rapportserie 2015-3: 

Samverkande framgångsfaktorer

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov

Ansatsen har varit att utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, spana efter goda exempel och framgångsfaktorer som är till hjälp för behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser.  

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 2

Föreningen NNS rapportserie 2015-2: 

Hur märker vi att det blir bättre?

Framväxten av indikatorer inom
den finansiella samordningen

I den andra editionen av NNS rapportserie finns sex rapporter samlade som beskriver a-betet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.

Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de första och nästkommande stegen av processen. 

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 1

Föreningen NNS rapportserie 2015-1: 

Samhällsekonomiskt resultat av insater inom samordnings-
förbunden, 2007 till 2014

I den första editionen av NNS rapportserie görs en sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet av insatser inom samordningsförbunden med fokus på finansiell samordning, som utvärderats under perioden 2007 till 2014.  

knapp_GR_readMore

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Inspirations- och kunskapsdag för att möta kvantitativa och kvalitativa utmaningar i flyktingmottagandet.

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Samjamtdagen 2015 - den årliga dagen av sammanfattning, framåtblickande och möten.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

2016-08-26  AU-möte

2016-09-16  Styrelsemöte