Remissvar och yttranden

Grey Line 240Px

2017
Grey Line 240Px

Yttrande över PM "Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9), S2017/01743/SF

Föreningen NNS synpunkter på promemoria från Socialdepartementet. 

Promemorian föreslår en ändring i socialförsäkringsbalken (30 kap. 6§). Vidare föreslår Socialdepartementet en förordning om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd föråtergång i arbete.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

2016
Grey Line 240Px

Yttrande över utredningen: Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5, Dnr S2016/02084SF

Föreningen NNS yttrande över Socialdepartemetets remiss om att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid med bibehållen sjukersättning och att ta fram vissa förslag som ger bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

Yttrande över PM”Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringstjänster” Dnr S2011/06520/SF

Föreningen NNS ytrande över Socialdepartementets remiss om ändring för ansvaret för tillsyn enligt arkivlagen flyttas från kommunstyrelsen till kommunens arkivmyndighet samt om upphävande av möjligheten att bedriva försöksverksamhet enligt äldre lagstiftning.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

Yttrande över utredningen: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8, Dnr S2016/02521/SF

Uppdraget har varit att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

2015
Grey Line 240Px

Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen

Föreningen NNS remissvar angående SOU 2015:1 Mer trygghet och bättre försäkring - Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen.  

Ikon Gr Remissvar


Grey Line 240Px

2014
Grey Line 240Px

Förslag Ny fördelningsmodell Finsam-medel 140312

Föreningen NNS yttrande om Nationella Rådets arbetsgrupps förslag till ny fördelningsmodell för statens andel av medel till samordningsförbunden.   

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

2013
Grey Line 240Px

Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74)

Föreningen NNS remissvar angående SOU 2013:74 Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74).  

Ikon Gr Remissvar

Grey Line 240Px

Delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan (SOU 2013:13)

Föreningen NNS remissvar angående SOU 2013:13 Delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun.  

Ikon Gr Remissvar