Remissvar och yttranden

Grey Line 240Px

2021
Grey Line 240Px

Yttrande över

Promemoria – Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund.

Enligt promemorian föreslås att det ska vara möjligt att hålla styrelsesammanträden inom ett samordningsförbund utan att alla ledamöter är fysiskt på plats genom att enskilda ledamöter beviljas deltagande i sammanträden på distans.

NNS tillstyrker förslaget.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

2020
Grey Line 240Px

Yttrande över

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess SOU 2020:24, S2020/03728/SF

NNS tillstyrker
Att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vidareutvecklar sin samverkan för att:  

  • Ge fler individer stöd genom rehabiliteringssamverkan mellan myndigheterna. 
  • Ge individer som har nedsatt hälsa, men som av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen, ett bättre stöd för att de ska kunna tillvarata sin arbetsförmåga. 
  • Ge alla individer som kommer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, information om vilka krav de behöver uppfylla för att deras sjukpenninggrundande inkomst ska vara fortsatt skyddad. 

NNS anser att frågan hur den aktuella informationen hos Arbetsförmedlingen om en individs arbetsförmåga ska vägas in i Försäkringskassans bedömning om arbetsförmågans nedsättning när individen ansöker om sjukpenning behöver klargöras/utredas ytterligare.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

Yttrande över 

Remiss av Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) 

NNS välkomnar utredningens resultat och ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag. NNS avser inte att besvara de enskilda förslagen mer än det som berör samordningsförbund under kap 4.3.3. 

NNS tillstyrker utredningens förslag att 

Samordningsförbund bör kunna användas för uppdrag med ersättning för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

2019
Grey Line 240Px

Yttrande över 

SOU 2018:80 Samspel för hälsa Dnr S2018/05708/SF

NNS ser mycket positivt på att regeringen lägger förslag på att utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvården och socialförsäkringen genom en finansiell samordning. Förslaget innebär en utveckling av incitament för landsting och Försäkringskassan att göra fler och tidiga insatser för att förebygga sjukskrivning och att hållbart återvända till arbete efter sjukfrånvaro. 

Ikon Gr 2 Yttrande


Grey Line 240Px

2018
Grey Line 240Px

Yttrande över Ny lag om Koordineringsinsatser” Dnr S2018/01188/SF

Bakgrunden till förslaget är att sjukfrånvaron ökade kraftigt mellan 2010 och 2016 och utgifterna för sjukpenning fördubblades under den tiden. Ökningen berodde både på att fler personer blev sjukskrivna och att personer blev sjukskrivna under längre perioder. Den kraftiga ökningstakten mattades av under hösten 2016, och sjukfrånvaron minskar för tillfället. Nivåerna är dock fortfarande höga jämfört med 2010. Sjukfrånvaron är högst och har ökat mest bland kvinnor. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro, både bland kvinnor och bland män.

NNS tillstyrker:

  • En permanent skyldighet för landstingen att erbjuda individuellt stöd för att främja återgång till arbetslivet NNS tillstyrker förslaget.
  • Koordineringsinsatser för att främja återgång till arbetslivet.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

2017
Grey Line 240Px

Yttrande över PM "Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9), S2017/01743/SF

Föreningen NNS synpunkter på promemoria från Socialdepartementet. 

Promemorian föreslår en ändring i socialförsäkringsbalken (30 kap. 6§). Vidare föreslår Socialdepartementet en förordning om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd föråtergång i arbete.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

2016
Grey Line 240Px

Yttrande över utredningen: Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5, Dnr S2016/02084SF

Föreningen NNS yttrande över Socialdepartemetets remiss om att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid med bibehållen sjukersättning och att ta fram vissa förslag som ger bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

Yttrande över PM”Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringstjänster” Dnr S2011/06520/SF

Föreningen NNS ytrande över Socialdepartementets remiss om ändring för ansvaret för tillsyn enligt arkivlagen flyttas från kommunstyrelsen till kommunens arkivmyndighet samt om upphävande av möjligheten att bedriva försöksverksamhet enligt äldre lagstiftning.

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

Yttrande över utredningen: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8, Dnr S2016/02521/SF

Uppdraget har varit att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

Ikon Gr 2 Yttrande


Grey Line 240Px

2015
Grey Line 240Px

Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen

Föreningen NNS remissvar angående SOU 2015:1 Mer trygghet och bättre försäkring - Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen.  

Ikon Gr Remissvar

Grey Line 240Px

2014
Grey Line 240Px

Förslag Ny fördelningsmodell Finsam-medel 140312

Föreningen NNS yttrande om Nationella Rådets arbetsgrupps förslag till ny fördelningsmodell för statens andel av medel till samordningsförbunden.   

Ikon Gr 2 Yttrande

Grey Line 240Px

2013
Grey Line 240Px

Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74)

Föreningen NNS remissvar angående SOU 2013:74 Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74).  

Ikon Gr Remissvar

Grey Line 240Px

Delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan (SOU 2013:13)

Föreningen NNS remissvar angående SOU 2013:13 Delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun.  

Ikon Gr Remissvar