ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Sjukskrivna

Rapporter som rör rehabilitering av sjukskrivna personer.

Den felande länken

Syftet med studien är att få en indikation på om och på vilket sätt förstärkning med sjukgymnast och arbetsterapeut i samverkansteam på vårdcentralen i Lärjedalen påverkar rehabiliteringsarbetet. Studien utgår dels från teamets egna erfarenheter, dels utifrån ett patientperspektiv.

 

Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Cotextio Ethnographic
Eva Sennmark

 

 

Projekt C2, 2007-2009

Grupper i Lycksele Kommun som har svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Speciellt ungdomar har svårt vid etableringen i vuxenlivet/arbetslivet. De har pressats in i en rundgång mellan tider av aktiviteter inom olika sysselsättningsåtgärder och passiv väntan.

Arbetslöshet och utanförskap har effekter på individen, många får dålig självkänsla, saknar eller vågar inte sätta upp framtidsmål, har somatisk och/eller psykisk problematik.

 

Kom Med

Målgruppen har varit personer som är arbetslösa och/eller sjukskrivna eller har sjuk-/aktivitetsersättning samt behov av aktiviteter för att öka arbetsförmåga och anställningsbarhet. Ungdomar i åldern 18-30 år skulle prioriteras.

 

Samordningsförbundet Skellefteå
Anneli Edvinsson 
Mats Lindström

 

Samverkan Närsjukvård

Ett samverkansprojekt  om närsjukvården i Skellefteå mellan Landstinget gm Anderstorps HC, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.

 

 

Samordningsförbundet Skellefteå
Charlotte Eriksson 

 

SPIRA – Utvärdering

Projektet riktar sig främst till individer som varit arbetslösa, sjukskrivna eller haft ekonomiskt bistånd i minst 1 år och av olika anledningar har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

 Läs även projektrapport

 

Samordningsförbundet Skellefteå

Medlefors folkhögskola

Prema Utvärdering & Företagsutveckling
Magdalena Sjöberg

 

 

Rehabkoordinator – Ekensbergs Vårdcentral

Projektet har haft som syfte att säkra en tydlig struktur i sjukskrivningsprocessen, få sjukvårdens teamarbete att fungera (både multidisciplinärt och interdisciplinärt), få till stånd en tidig samverkan med försäkringskassa och arbetsgivare, utforma fungerande samverkansformer med olika aktörer.

 

Identifiering av behov av åtgärder för individer med långtidssjukskrivning på Vingåkers Vårdcentral

Projektet syftade till att identifiera nödvändiga åtgärder för att individer med långtidssjukskrivning ska komma vidare i sin rehabilitering alternativt komma till ett avslut.

 

Samverkan för en hälsosammare flyktingintroduktion 2009

I samverkansarbetet mellan Flyktingintroduktion, Komvux/Sfi och Landstinget har man arbetat med hälsoinriktade insatser för Sfi-studeranden, som p.g.a. av olika fysiska och psykiska besvär har svårt att tillgodogöra sig Sfi-undervisningen.

Läs även projektrapport

 

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Skill
Katarina Diehl
Helene Nord

 

Hälsosammare flyktingintroduktion 2009 – utvärdering

Ett av målen var att nedbringa ohälsan bland Sfi-eleverna och motverka sjukskrivningar som bedömts försena introduktionen i svenska samhället. Under projekttiden har ett antal behov och frågeställningar uppmärksammats och behovet av hälsofrämjande insatser har bedömts vara stort.

Läs även utvärdering av projektet

 

Kvinnoprojektet Sensus

Kvinnoprojektet riktade sig till kvinnor som är aktuella inom försörjningsstödskontoret och var ett första steg för att bryta upp från ett utanförskap från arbetsmarknaden. 

Verksamheten skulle genom individ- och gruppinriktade insatser stärka deltagarnas förmåga till förvärvsarbete.

 

Språnget

Syftet var att stärka medborgare i Huddinge Kommun som uppbar sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning och riskerade att utförsäkras från Försäkringskassan att nå arbete, alternativt öka sin anställningsbarhet.