ban_Kunskapsb_big

Välkommen till NNS Kunskapsbank


Sjukskrivna

Rapporter som rör rehabilitering av sjukskrivna personer.

Rehabsteget

Rehabilitering till arbete när det finns en komplex problematik med medicinska, sociala, ekonomiska samt även arbetsmarknadsmässiga problem kan mycket väl lyckas om man ger deltagaren möjlighet till praktiskt stöd genom att samordna dessa insatser och om de har möjlighet till tydlighet och långsiktighet i planeringarna.

 

Finsam Örebro Lekeberg
Maria Hörk, Försäkringskassan

 

Samverkan om sjukvårdsförsäkrade - SAMS

Projektet riktar uppmärksamheten på de som är arbetslösa, sjuka och/eller sjukskrivna samt saknar sjukpenning.
De är 
hänvisade till att få försörjningsstöd av kommunen för sitt uppehälle. Utvärderingen inriktades huvudsakligen på hur samverkan fungerat i projektet.

 

Finsam i Malmö
Harry Petersson

 

 

SPIRA – Utvecklingstrappan

Projektet riktar sig främst till individer som varit arbetslösa, sjukskrivna eller haft ekonomiskt bistånd i minst 1 år.

Målet är att öka individens möjligheter på arbetsmarknaden genom föreläsningar/lektioner, personlig handledning, praktik med mera. Projektet riktar sig till personer som av olika anledningar har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Se även utvärdering av projektet

 

 

Samordningsförbundet Skellefteå

Valuens
Ove Grape
Jens Inland

 

Sociala företag

Syftet med projektet var att medverka till startande av ”sociala” företag. Företagen har ett starkt inslag av arbetsträning med arbetsuppgifter anpassade för personer som har svårt att få arbete på den vanliga arbetsmarknaden, tex de med funktionshinder eller som är i rehabilitering efter lång sjukskrivning.

 

Team RiAS

Utveckling av metoder och teamarbete för att få fler vuxna romer i Västerås i studier, arbete och självförsörjning.
Syftet var bland annat att synliggöra romernas situation samt identifiera behov av insatser för att stärka romernas förankring i samhället.

 

Samordningsförbundet Västerås
Christina Löfgren

 

Tänk om

Pojektets syfte var att skapa förutsättningar för tillgänglighet för att underlätta anställbarhet av personer med olika etniska bakgrunder, nationella minoriteter, ungdomar, och personer med funktionsnedsättning.

 

Resursrådet 2010

Resursrådet startade 2003 och arbetar med personer som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter.

 

Signe – att ge sjukskrivna kvinnor gättre förutsättningar att återgå i arbete

Projektet Signe syftar övergripande till att minska sjukfrånvaron och öka återgången i arbete bland sjukskrivna kvinnor. Ett mer specifikt syfte är att studera om en bedömning av ett professionell multidisciplinärt team som ger en samlad bedömning gör att fler sjukskrivna kvinnor snabbare återgår i arbete jämfört med en kontrollgrupp som följer myndigheternas ordinarie hantering av dessa ärenden.

 

Samordningsförbundet Östra Södertörn
Ingrid Andersén
Åsa Halvarsson

 

Hälsocenter

Syftet var att innevånare i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg skulle stärka sina möjligheter individuellt och/eller i grupp för god/förbättrad livsstil och hälsa.
Målet av att minska sjukvårdskonsumtionen och att personer skulle gå från sjukskrivning till annan aktivitet.

 

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Landstinget Västmanland
Ann-Sophie Hansson
Anna Ivarsson