Img RS 2015 1

NNS rapportserie 2015 – 1

Grey Line 240Px

Samhällsekonomiskt
resultat av insatser inom
samordningsförbunden

Perioden 2007 till 2014

Grey Line 240PxFörfattare: 
Claes Malmquist
Sven Vikberg
Jonas Huldt
Payoff AB
Pdf Ladda Ned

Rapporten finns även i tryckt version.
Du kan beställa exemplar via maillänken nedan.

Pris: 40 kronor per styck

Moms (6 %) och porto tillkommer.

Grey Line 240Px

Ange följande i mailet vid beställning: 

• NNS rapportserie 2015-1

• Antal exemplar av rapporten

• Mottagare (person och leveransadress)

• Fakturaadress (om annan än leveransadress)

BESTÄLL RAPPORT

 


Kort presentation av innehållet

Innehåll – huvudrubriker

Nyttan av en samhällsekonomisk utvärdering
Ekonomisk analys
Resultat av genomförda utvärderingar 2007 - 2014
Aspekter att beakta vid samhällsekonomiska utvärderingar
Samordningsförbundens insatser ur ett strategiskt och strukturellt perspektiv
Slutsatser och frågeställningar att diskutera vidare

Nyttan av en samhällsekonomisk utvärdering

Enligt Payoffs uppfattning är det primära syftet med att genomföra samhällsekonomiska utvärderingar att studera vilken nytta olika rehabiliterande, alternativt förebyggande, åtgärder riktade mot utsatta grupper har för samhället som helhet och för dess olika aktörer.

Åtgärder, eller insatser, som leder till långsiktig nytta för samhället är åtgärder som ökar individens egenförsörjning genom arbete och/eller minskar den resursförbrukning och det stöd som individen är beroende av i sitt dagliga liv.

Genom samhällsekonomiska utvärderingar kan nyttan av olika insatser identifieras och hjälpa till i beslut, så att de insatser som skapar mest nytta prioriteras framför åtgärder som leder till mindre nytta.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en utvärdering inte alltid behöver påvisa kort­siktig ekonomisk nytta för att vara samhällsekonomiskt lönsam på längre sikt.

En utre­dande och kartläggande insats som har som målsättning att bedöma vård- och rehabiliteringsbehov hos deltagarna leder oftast inte till ekonomisk nytta initialt utan först i ett längre perspektiv.

Ekonomisk analys

Effekter för samhället och dess olika sektorer

Utifrån insamlade och inmatade data på individnivå beräknas och redovisas effekterna dels för hur samhället som helhet påverkas, dels hur samhällets olika sektorer påverkas. Sektorerna utgörs av individerna själva, kommun/stad, landsting/region, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, övrig stat samt försäkringsgivarna. Med övrig stat avses dels olika skatteeffekter (sociala avgifter, indirekta 
skatter etcetera) dels kriminalvården, polisen, rättsväsendet etcetera.

Kortsiktiga och medellånga effekter

Effekterna redovisas kortsiktigt, på ett år, innebärande att efterlägets faktiska utfall jämförs med deltagarnas situation i föreläget. Utöver detta redovisar Payoffs utvärderingar även effekterna på fem års sikt utifrån utfallet i efterläget.

Det är även möjligt att genomföra uppföljande utvärderingar där Payoff går in och mäter det faktiska utfallet två år (eller mer) efter det att deltagarna lämnat insatsen. Effekterna mäts i dessa fall genom att vi jämför utfallet i ”efterläge två” med det ursprungliga efterläget. På detta sätt kan säkrare slutsatser dras om projektens longitudinella utfall.