Img RS 2015 3

NNS rapportserie 2015 – 3

Grey Line 240Px

Samverkande Framgångsfaktorer

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov

Grey Line 240PxFörfattare: 
Urban Norling
Pdf Ladda Ned

Rapporten finns även i tryckt version.
Du kan beställa exemplar via maillänken nedan.

Pris: 100 kronor per styck

Moms (6 %) och porto tillkommer.

Grey Line 240Px

Ange följande i mailet vid beställning: 

• NNS rapportserie 2015-3

• Antal exemplar av rapporten

• Mottagare (person och leveransadress)

• Fakturaadress (om annan än leveransadress)

BESTÄLL RAPPORT

 


Kort presentation av innehållet

Innehåll – huvudrubriker

Inledning

Sammanfattning av samverkande framgångsfaktorer
 – resultaten i korthet

Uppdraget

Syfte & frågeställningar

Mål

Begreppsförklaringar

Metod för datainsamling och analys

Informationskällor i ett strukurellt perspektiv

Goda exempel på framgångsrika insatser och organiseringar

Reflektioner kring framgångsfaktorer i ett strukurellt perspektiv

Intervjuer med deltagare i framgångsrika insatser

Resultat och reflektioner utifrån intervjusvar med deltagar

Reflektioner kring framgångsfaktorer på deltagarnivå

Slutord

Referenslista

Möjliga frågeställningar

Om rapportskrivaren

Inledning

Uppdraget är givet av de tre Samordningsförbunden i Västmanland och handlade om att söka efter goda exempel och organiseringar som varit och är till hjälp i arbetet med behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser. Arbetsmetodik har varit pragmatisk och utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt innebär att hålla utkik efter det som fungerar, det som bär, det som gör positiv skillnad och är till hjälp. Rapportens huvudfokus är behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser och benämns i texten som behovsgruppen. I arbetet med denna rapport har kartläggningsarbetet och utforskningsprocessen av goda exempel medfört besök i olika verksamheter och projekt, intervjuer med deltagare, samt samtal med projektledare och sakkunniga inom olika områden. Relevanta rapporter, artiklar och böcker har studerats. Inom ramen för den information som denna kartläggning omfattat, framträder tre betydelsefulla slutsatsområden som var och en, men framförallt tillsammans, ger goda förutsättningar för framgång i arbetet med behovsgruppen och däri individers stegförflyttning framåt.

Baksidestext

Utgångspunkten i arbetet med denna rapport har varit att söka efter exempel på framgångsrika insatser och organiseringar kring behovsgruppen utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov. Samordningsförbunden har en mycket viktig och central roll i arbetet med att samordna insatser och resurser där individens fokus är fokus. 

Det är många faktorer som mår bra av att samverka och lösningarna kan se väldigt olika ut. I rapporten Språkmobilisering (Samordningsförbundet i Södertälje, 2014) står följande: ”Det generella önskemålet från alla håll är ökad samordning mellan myndigheter och andra instanser för att få ökad begriplighet och logiska konsekventa handlingsplaner, som leder individen framåt mot egen försörjning.” Man önskar också permanenta lösningar då det finns en projekttrötthet. Den öppna frågan – ”i den bästa av alla världar – hur skulle det se ut då?”, genererade svar på olika nivåer, alltifrån konkreta snabba åtgärder, till större visioner och önskemål. 

Frågeställningen är angelägen och har passform till denna rapports grundläggande utgångspunkt.
– Vad fungerar och är till hjälp för behovsgruppens utveckling framåt? 

Förhoppningen är att resultatet kan vara till hjälp och bidra till eftertanke, diskussion och konkreta förslag i hur det pågående och kommande arbetet kan utvecklas ytterligare.

I den utforskning av goda projekt och verksamheter som denna rapport omfattas av, framträder ett antal framgångsfaktorer som är väl värda att beakta.