Banner SV Snabb 2

Banner SV Unga Snabb 1

Banner SV Stoppav Redovisning

Knapp Covid 19 O Vald OFF

Stoppa våldet

3 Knapp Anita Kruse Per J


2 Affisch Vald

Klicka på bilden
för att ladda ned affischen.

Ban Stoppa Valdet

2 Img Folder Vald

Klicka på bilden 
för att ladda ned foldern.


BIG Vinjett

Konferens om NNS och samordningsförbundens regeringsuppdrag

Den 7 december 2022 genomförde NNS en konferens med temat ATT ÖKA UPPTÄCKTEN AV VÅLD.

Konferensen filmades och de olika föreläsningarna kan ses separat. 

Klicka på bilden för att komma till webbsidan där föreläsningsfilmerna finns.


Hedersförtryck.se – webb och stödtelefon för yrkesverksamma

Ban Hedersfortyck

Stöd för yrkesverksamma i frågor om hedersförtryck

Hedersförtryck.se är en webbsida med information riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Den drivs av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland som sedan 2005 haft uppdrag från regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Knapp Stodtelefon

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor? Då kan du ringa den nationella stödtelefonen. 

Telefonnumret är 010-223 57 60.

Syftet med stödtelefonen är att stötta aktuella aktörer så att utsatta barn och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till.

Till stödtelefonen kan du ringa såväl i ett akut skede som i frågor som rör förebyggande insatser eller långsiktigt stöd.

Det kan bland annat röra frågor om bemötande, att upptäcka utsatthet, hot- och riskbedömningar, omhändertaganden och placeringar, samverkan och information om gällande lagstiftning.

Stödtelefonen är öppen helgfria vardagar mellan klockan 9-16.

Mer information om stödtelefonen och öppettider finns på webbsidan hedersförtryck.se.

Ikon Gr Link

Knapp Anmalninsskyldighet

Du som arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

Det gäller bland annat dig som är anställd inom hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten eller kriminalvården.

Länk till Socialstyrelsens webb om regelverket:
Ikon Gr Link

Grey Linenns

Ytterligare information och länkar

På webbsidan hedersförtryck.se finns mer information samt länkar till myndigheter och organisationer som verkar inom området. 

Ikon Gr Link

Grey Linenns

Information och föreläsningar om HRV

Information och videoföreläsningar om hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap finns samlat på vebbsidan nnsfinsam.se/hrv-konferens

Ikon Gr Link


Konferens 17 mars 2021: Våld - en fråga om hälsa, liv och död

Ban Video Meta Fredriksson Monfelt

400 deltagare hälsades välkomna

Konferensen arrangerades av Samordningsförbundet Samspelet och Region Värmland. Den sändes digitalt från Karlstad.

Moderator var Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef vid Samordeningsförbundet Samspelet.

Meta Fredriksson-Monfelt inleder i videon med att presentera konferensen. Därefter hälsar Elisabeth Kihlström, regionråd i Region Värmland, alla deltagare välkomna till konferensen.  

De tre föreläsningarna, av Anita Kruse, Zandra Kanakaris och Anna Palm kan ses separat på denna sida.

I denna video finns även avslutningen av konferensen.

Konferensen i sin helhet kan ses via Samordningsförbundet Samspelets webb. 

Ikon Gr Link

Ban Video Anita Kruse

"Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld - en fråga om hälsa, liv och död"

Det var temat för Anita Kruses föreläsning. Anita Kruse är sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS. 

Knapp Forelasningspresentation

Knapp Fragor Svar

Ban Video Zandra Kanakaris

"Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Hur ser det ut och hur kan vi motverka det?"

Om detta föreläste Sandra Kanakaris, generalsekreterare vid 1000 möjligheter som driver webben ungarelationer.se. 

Knapp Forelasningspresentation

Knapp Fragor Svar

Grey Linenns

Under föreläsningen visades en film som kan ses separat. 

knapp_GR_film

Grey Linenns

Länk till 1000 möjligheter och Ungarelationers informationsfilmer.

Ikon Gr Link

Ban Video Anna Palm

"Ungas våldsutsatthet – att fråga om våld som rutin"

Det var temat på Anna Palms föreläsning. Anna Palm är läkare vid kvinnokliniken i Sundsvall.

Knapp Forelasningspresentation


IMG Slutrapport Pdf

Rapport om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget under åren 2019 till 2021.

Ikon Gr Rapport

IMG NNS Nytt 3 2020

NNS-nytt med tema om NNS och samordningsförbundens gemensamma projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld:

"Att rutinmässigt fråga om våld gör skillnad!"

Knapp Read Nns Nytt


Ban Basutb 20 11 04

Basutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

– en fråga om hälsa, liv och död

Den 4 november 2020 genomfördes en basutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Föreläsare var Anita Kruse, ansvarig inom våldsområdet vid NNS. 

Arrangörer var:

Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland
Länsstyrelsen i Östergötland
Svenska ESF-rådet
Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.

Utbildningen filmades. Klicka på bilden ovan eller knappen Se filmen för att se utbildningen.

knapp_GR_film

Grey Linenns

Föreläsningspresentation

Här kan du ladda ned Anita Kruses föreläsningspresentation.

Ikon Gr PresentationGrey Linenns

Knapp Fr Sv

Knapp BAS Innehall

Ban Metodutb 20 12 14

Metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

– en fråga om hälsa, liv och död

Den 15 december 2020 genomfördes en metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Föreläsare var Anita Kruse, ansvarig inom våldsområdet vid NNS. 

Arrangörer var:

Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland
Länsstyrelsen i Östergötland
Svenska ESF-rådet
Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.

Utbildningen filmades. Klicka på bilden ovan eller knappen Se filmen för att se utbildningen.

knapp_GR_film

Grey Linenns

Föreläsningspresentation

Här kan du ladda ned Anita Kruses föreläsningspresentation.

Ikon Gr Presentation

Ban Video Regeringsuppdrag

Film om NNS och samordnings-
förbundens projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

– ett regeringsuppdrag

I filmen beskrivs vad NNS och samordningsförbunden gör inom regeringsuppdraget att motverka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Inledningsvis beskriver Anita Krusesakkunnig inom våldsområdet vid NNS, vad uppdraget handlar om och hur samordningsförbunden arbetar inom regeringsuppdraget.

Därefter kommer beskrivningar från ett Pilot-förbund och ett Grupp2-förbund.

Filmen avslutas med att Ola Florin, Arbetsmarknadsdepartementet, beskriver hur han ser på samordningsförbundens arbete mot våld. Han avslutar med orden:
"Ni gör vad andra tänker att man borde göra. Led, så kommer andra att följa efter".

knapp_GR_film


Intressanta och användbara dokument

Sju frågor om våld (FOV)

Ban SV FOV 2023

Bildstöd till frågeformulär om våld

2 Ban BILDSTOD

Checklista till frågeformulär om våld

2 Ban CHECKLISTA

Metodstöd att ställa frågor om våld till vuxna

2 Ban METODSTOD

Blankett för orosanmälan

2 Ban OROSANMALNING

Vad bör en orosanmälan innehålla

2 Ban CHECK OROS

Medicinsk riktlinje

Regional medicinsk riktlinje för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap – Västra Götalandsregionen
Kan i tillämpliga delar även användas av andra verksamheter än hälso- och sjukvården (tex  socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).

2 Ban MEDICINSK RIKT


Ban Nyhet HRV Konf

Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap

Den 7 september 2020 arrangerade NNS en webbkonferens med fokus på hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap.

Målgrupper för konferensen var 

 • teammedlemmar vid piloter och Grupp2
 • kontaktpersoner, förbundschefer och styrelseledamöter vid samordningsförbund
 • ledamöter vid NNS
 • personer hos de samverkande myndigheterna inom regeringsuppdraget.

Fyra föreläsare förmedlade kunskap utifrån sitt kompetensområde, ur olika perspektiv, och tillsammans blev det en både djup och bred beskrivning av ämnesområdet.

Konferensen filmades och föreläsningarna kan ses var och en för sig. Filmer, föreläsarpresentationer med mera, finns samlat på en egen webbsida.  

Banner Konferenssidan

Ban Socstyr Rapport

Myndighetsgemensam genomförandeplan

– när det gäller uppdraget att ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer med mera

NNS och samordningsförbunden finns inskrivna som en ny samverkanspartner i Socialstyrelsens nya genomförandeplan till regeringen om hur de ska arbeta tillsammans med övriga myndigheter och verksamheter när det gäller kompetensstöd inom hela våldsområdet.

Övergripande mål för genomförandeplanen 

Barn och vuxna som har utsatts för sådant våld som definieras i uppdraget ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor. 

Arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet.

Kommuner och regioner ska vara självförsörjande i fråga om baskunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Knapp Las Genomforandeplan

Ban Video JAMY Konsstympning

Lär dig prata om könsstympning 

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett svårt och tabubelagt ämne. Men för att förebygga att flickor och kvinnor fortsätter utsättas måste fler ledare lära sig att prata om det. Din röst kan göra skillnad. Så lär dig prata om könsstympning – även om det känns svårt. Här finns kunskap och verktyg som kan hjälpa dig att börja.

Jämställdhetsmyndigheten, JÄMY, har på sin webb samlat information om könsstympning och hur man pratar om detta. Där finns bland annat en kort introduktionsvideo.

Läs mer på JÄMYs webb.

Ikon Gr Link

Ban Josas Bok

Hur kan en kombination av psykiskt och fysiskt våld i nära relation se ut?

Anita Kruse har sammanställt ett utdrag ur Josas bok, som Marie Nilsson Lind skrev som sin syster, artisten Josefin Nilsson.

"- Det här förhållandet hade bara blivit destruktivt, det var inte längre kärlek som band oss samman, utan allt det onda. Det var som att min hjärna skrek förtvivlat, likaså min kropp och hjärtat var sargat. Jag visste varken ut eller in, så jag stannade kvar. Jag såg vad kärleken kunde vara.

Men ändå stannade jag kvar, rädd för det mediala och rädd för vart det skulle ta vägen."

knapp_GR_readMore


Ban Ungarelationer Ett Ar

"Han säger att han älskar mig men ändå slår han mig.

Han har sex fast jag inte vill.

Om jag lämnar honom dödar han mig." 

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.
Ändå har den gruppen fått alldelse för lite fokus och insatser.

Det måste ändras NU – därför släpper ungarelationer.se en rapport med statistik, kunskap, ungas egna röster och åtgärdsförslag.

Ikon Gr Rapport
Ungarelationer.se är Sveriges nationella stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. I den här rapporten finns erfarenhet och kunskap samlad från det första året som ungarelattioner.se har haft öppet. Över 200 000 unika besökare har sajten haft, fler än 28 000 har gjort quizet "Är du i en schysst relation?" och över 5400 samtal har skett i stödchatten. Rapporten inkluderar också tio olika åtgärder för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer.

Ban Zandra Radiointervju

Unga utsatta för våld av partner söker stöd

Många unga har det senaste året sökt stöd hos den nya nationella stödverksamheten ungarelationer.se, som vill motverka killars våld mot tjejer och våld i unga relationer.

Zandra Kanakaris är generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter, som bland annat har skapat webben ungarelationer.se

Zandra Kanakaris intervjuades i Sveriges Radio P1 den 24 mars 2020.

 Klicka på bilden ovan för att  lyssna på intervjun.

Ban Zandra TV4

Zandra Kanakaris medverkade även i TV4 Nyhetsmorgon den 24 mars 2020. 

Klicka på bilden ovan för att se inslaget.

Ban Corona

Coronaepidemin medför en högre risk för våld i nära relationer

Barn och kvinnor/män som lever i familjer där det finns en partner eller en förälder som utövar våld befinner sig nu i en allvarlig samhällssituation som medför en högre risk att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Våldet mot kvinnor och barn ökar under perioder där familjemedlemmar tillbringar mer tid tillsammans. Dagens allvarliga samhällssituation pga Coronaepidemin medför bland annat en stark oro för att förlora arbete och därmed försörjning. Oro för egen och andras hälsa samt begränsade möjligheter att röra sig fritt. Denna negativa kombination av starka yttre påfrestningar utgör en högre risk för våld i nära relationer.

knapp_GR_readMore

 


Metodutbildning om våld i Stockholm 14 januari 2020

Ban Uppstartsutb 200114

Anita Kruse – sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Jennie Malm Georgsson – Utvecklingsledare vid VKV

Ikon Gr Presentation

Ban Bildspel 200114

Bilder från metodutbildningen samlade i en film.

knapp_GR_film

Ban Deltagarroster 200114

Röster från några av deltagarna samlade i en film.

knapp_GR_film

Ban Stoppa Webbkonf 2020

NNS - Stoppa våldet: 

Webbkonferens om HRV, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap

Den 7 september 2020 arrangerade NNS en webbkonferens med fokus på HRV, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap.

Målgrupper för konferensen var 

 • teammedlemmar vid piloter och Grupp2
 • kontaktpersoner, förbundschefer och styrelseledamöter vid samordningsförbund
 • ledamöter vid NNS
 • personer hos de samverkande myndigheterna inom regeringsuppdraget.

Läs mer i programmet om konferensen.

Ikon Gr Program

Ban Video V Felitti

Barntrauman påverkat livet

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17.000 vuxnas barndomsupplevelser. 

knapp_GR_film

Ban Polisenviolence

Polisen storsatsar för att motverka våld

Polisen storsatsar nationellt för att bekämpa våld i nära relationer, sexualbrott och brott mot barn.

I satsningen tillförs samtliga polisregioner och Nationella operativa avdelningen resurser för att förstärka brottsområdet med cirka 350 årsarbetskrafter. Totalt satsas cirka 300 miljoner kronor årligen.

Anita Kruse, NNS, har sammanställt länkar till polisens satsningar i en pdf som du kan ladda ned här.

Ikon Gr Laddaned


Föreläsningar vid FINSAM-konferens i Örebro 13 november 2019

Ban Orebro 1

Anita Kruse - Sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 2

Zandra Kanakaris - Generalsekreterare vid 1000 möjligheter

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 3

Anna Palm - Överläkare vid Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 4

Mentimeter-undersökning i anslutning till Zandra Kanakaris föreläsning

Ikon Gr Presentation


Våldet måste stoppas!

NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.

I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

NNS har skapat sju pilotverksamheter med samordningsförbund och Grupp-2 på ett antal platser i landet för att pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.

Piloter ärSkellefteå, Jämtland-Härjdedalen (Ragunda), Samspelet (Karlstad), Södertälje, Karlskoga-Degerfors (Karlskoga), Vänersborg-Mellerud (Vänersborg) och Halland (Varberg) samt regionerna Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Stockholm, Örebro län, Västra Götalandsregionen och Halland.

Grupp-2 förbund: Insjöriket, Umeå, Skaraborg, Norra Västmanland, Sundbyberg och MittSkåne.

Totalt ingår nio regioner: Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Stockholm, Örebro län, Västra Götaland, Halland, Västmanland och Skåne.

Fokus på både de som drabbats av våld och de som utövat våld samt deras eventuella barn 

Uppdraget pågår till 2021 och handlar om att:

 • hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat våld samt deras eventuella barn,
 • ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd,
 • skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt övriga aktörer inklusive civilsmhället,
 • stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Några fakta om våld

 • Under 2018 anmäldes omkring 16.000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret.
 • Under 2018 dödades 22 kvinnor av närstående män.
 • I Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.
 • Det är stora skillnader mellan könen. När det gäller kvinnor är 40 procent av våldet utfört av en närstående, för män är andelen 3 procent.
 • Drygt 20 procent av befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation.
 • Med nära relation avses att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Utdrag från Anita Kruses föreläsningar

Här kan du ladda ned ett pdf-dokument med utdrag ur Anita Kruses föreläsningar om vad våld är och våldets konsekvenser för barn, ungdomar och vuxna.

Ikon Gr Laddaned

Grey Linenns

Uppstartskonferens 
10 oktober 2019

Ban SV Uppstartskonf

Den 10 oktober 2019 genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog.

Konferenseprogram samt ett pressmeddelande som skickades ut i samband med konferensen kan laddas ned här om du klickar på knappen Läs mer. Du kan även ladda ned föredragshållarnas presentationer.

knapp_GR_readMore


Ban SV Pres M Tnorn

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Här kan du ladda ned presentationen från en föreläsning som hölls av Mikael Thörn, Jämställdhetsmyndigheten. Föreläsningen hölls den 14 november 2019.

Föreläsningen handlade om fakta om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap samt brottsbild – en totalbild.

Ikon Gr Presentation

Ban SV Nat Radet

Nationella rådets förbundschefsdagar 

Under Nationella rådets förbundchefsdagar, 22-23 oktober 2019, höll NNS, SKL och Socialstyrelsen ett gemensamt föredrag under temat "Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld i ungas relationer.

Föredragshållarna var:
Anita Kruse, NNS
Carina Gyllner Bergmark, SKL
Marie Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen

Ikon Gr Presentation

Läs mer om konferensen på Finsam.se

knapp_GR_readMore 

Presentationer från föreläsningar

Här nedan finns presentationer från ett antal föreläsningar som genomförts av Anita Kruse.

Finsamkonferens 
29 oktober 2019

Ikon Gr Presentation

Arbetsförmedlingens uppstartskonferens mot våld 
4 november 2019

Ikon Gr Presentation

Ban Stoppa Valdet

NNS konferens: 

Våldet måste stoppas! 

NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla adekvata insatser mot detta.    

Den 10 oktober genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog. 

NNS kommer att starta pilotverksamhet med ett antal samordningsförbund på ett antal platser i landet för att prova hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.

Läs mer i pressmeddelandet som sändes ut i samband med konferensen.

IK Pressmeddelande

Grey Linenns

Regeringsuppdraget - Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021 Regeringsbeslut S2019/01517/JÄM

knapp_GR_readMore