Samordningsförbunden

Det finns idag totalt 82 samordningsförbund, som omfattar 247 av Sveriges kommuner.
En del samordningsförbund är små och verksamma endast i en kommun. Andra kan omfatta ett län eller en region.

Föreningen NNS har 70 samordningsförbund som medlemmar.


Lista med länkar till medlemsförbundens webbsidor

 

2 Ban Lista


Samordningsförbundens verksamhet

Inom ett samordningsförbund samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Samordningsförbundens roll är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. 

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

 Länkar

Grunden och förutsättningarna för samarbetet mellan de samverkande parterna i samordningsförbunden regleras i SFS 2003:1210:
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Mer om samordningsförbundens verksamhet och lagstiftning finns på:

http://www.finsam.se

Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF

Verksamheten regleras i lag

Samverkan fordrar en överbyggnad, vilket är skälet till att samordningsförbund bildats i snabb takt runt om i Sverige. Samordningsförbunden är juridiskt självständiga myndigheter, vars uppgift är att göra detta slags samverkan möjlig.

Ett viktigt syfte med Finsam är att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheterna. Istället får de ett samlat stöd, som utgår ifrån vars och ens förutsättningar och behov. En annan positiv effekt av det nära samarbetet är att samhällets resurser för rehabilitering kan användas på ett kostnadseffektivt sätt.

Denna form av samverkan mellan fyra myndigheter har varit möjlig sedan Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft den 1 januari 2004.

Finsam-lagen

Lagen om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft den 1 januari 2004.

Länkar

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

DS 2003:2 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Prop 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet