Indikatorer för finansiell samordning

Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund
att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund,
samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen
av arbetslivsrehabiliterande insatser.


Aktuellt

Mötestider för utvecklingsgruppen 2024

12 februari, kl 10-12
6 maj, kl 10-12
9 september, kl 10-12
2 december, kl 10-12

 


Användarmanual

Ban Manual 2022

Användarmanual för att praktiskt använda enkäterna samt för att mäta och sammanställa resultaten.

Användarmanualen finns i pdf-format som kan laddas ned.

Ikon Gr Laddaned

Användaravtal

Ban Avtal IndikatorerAvtal om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer. 

Har du frågor om avtalet, kontakta jonas.wells@avesta.se

Vill ni ansluta er, skicka två ex till: 
Nationella nätverket för samordningsförbund,
C/O Samordningsförbundet 
Centrala Östergötland,
Platensgatan 5A
582 20 Linköping

Knapp Avtal

Genom avtal med NNS har du och ditt förbund möjlighet att få:

  • stöd att bedöma kvalitén i de samordningsförbundsfinansierade insatserna,
  • tillgång till aggregerad och jämförelsebar data mellan olika samordningsförbund
  • användarstöd och material
  • bidra till analyser på övergripande nivå och stöd i det lokala analysarbetet
  • support och utbildning för hantering av enkäterna och instrumentet
  • vidareutveckling av det gemensamma arbetet.

Knapp Svar Pa FAQ


Aggregerat resultat

Ban Indikatorrapport 2022

Aggregerat resultat 2022 (utgiven 2023)

Detta är den sjätte nationella indikatorrapporten som visar på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten grundas på enkätundersökningar genomförda av 36 av landets 75 samordningsförbund som NNS har sammanställt och jämfört med tidigare års data. Rapporten redovisar svar från 3.970 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter.

Ett av syftena med indikatorverktyget är att bidra till att svara på frågan: ”hur vet vi att det blir bättre?” Resultatet från årets mätning visar en positiv trend inom en majoritet av indikatorområden jämfört med förra årets mätning. 

För första gången kan en jämförelse göras för den vid förra mätningen nytillkomna jämställdhets- och jämlikhetsindikatorn, som visar att det ofta finns värdegrund och rutiner på plats, men fortfarande utvecklingspotential för att arbeta med frågorna bland personal och chefer

Ikon Gr Rapport

Ban Indiatorer 2021 2

Aggregerat resultat 2021 (utgiven 2022)

Detta är den femte nationella indikatorrapporten som avser att bidra till att visa på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten som redovisas grundas på enkätundersökningar genomförda av 39 av landets 76 samordningsförbund som NNS sammanställt och jämfört med tidigare års data.

Rapporten redovisar svar från 3.759 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter. Den sistnämnda respondentgruppen är ny för årets mätning.

I årets mätning ingår även resultat från en ny indikator som avser att mäta förbundets utveckling av arbetet med att främja jämställdhet, mångfald och jämlikhet i den lokala samverkanskulturen.

Ikon Gr Rapport

Ban Indikatorer 2020

Aggregerat resultat 2020 (utgiven 2021)

Rapporten redovisar svar från 4 186 enkäter fördelat på fyra olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts, pågående respektive avslut), personal, styrelser och chefer i samverkan. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från 42 av landets 78 samordnings förbund (januari 2021), vilket betyder att en större andel förbund ingår i årets undersökning jämfört med tidigare år. 

Jämfört med tidigare år har dock antalet respondenter minskat. Orsaken till det minskade antalet insamlade enkäter beror sannolikt på pandemins effekter i form av minskad verksamhet generellt, färre fysiska möten och en mer svårhanterlig administration kring utlämning och insamling av enkäter.

Ikon Gr Rapport


Ban Indiatorer 2019

Aggregerat resultat 2019 (utgiven 2020)

Rapporten redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående och – avslut), personal, styrelser och parternas chefsgrupp. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från samordningsförbunden. Av landets 83 förbund (januari 2019) har 40 valt att redovisa svar från minst en enkättyp i denna undersökning. En nationell svarsfil har sammanställts utifrån inskickade data.

Ikon Gr Rapport

Ban Indiatorer 2018

Aggregerat resultat 2018 (utgiven 2019)

Sweco har på uppdrag från NNS sammanställt de data vi fått från totalt 41 förbund i en nationell rapport.
NNS har tagit fram en sammanfattning av rapporten. Rapporten och sammanfattningen kan laddas ned här.

I rapporten görs också en jämförelse med 2017 års nationella resultat (men då deltog ju bara 12 förbund och mätperioden var mycket kortare). 

Ikon Gr Rapport

Knapp Sammanfattning

Ban Indikatorrapport 2017

Första nationella mätningen 2017 (utgiven 2018)

Den första nationella mätningen med stöd av indikatorerna och enkätern gjordes 2017. Resultatet redovisas i en rapport sammanställd av Jonas Wells.

Ikon Gr Rapport


Ban Brukarmedverkan

Mål, meverkan och kunskap 

 En genomlysning av hur NNS-enkäten kan användas i arbetet med att förstärka brukarmedverkan.

På uppdrag av NNS har Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet granskat de resultat av NNS-enkäten 2019 som handlar om brukarmedverkan.

Resultaten diskuteras i en rapport och förslag förs fram om hur samordningsförbundets verksamheter och ledning kan arbeta vidare med kvalitetsutveckling kring brukarmedverkan. Förslagen om hur ett fortsatt arbete med brukarmedverkan kan utformas tar sin utgångspunkt i Shiers delaktighetsmodell (Shier 2001), samt aktuell forskning inom området.

Ikon Gr Rapport

Grey Linenns

Intervju med Ulla-Karin Schön

Jonas Wells har video-intervjuat rapportens författare. Klicka på bannern för att se intervjun.

Ban Video Ulla Karin Schonl

Ban Jamstalldhet2019

Nationell rapport med perspektiv på jämställdhet

En vidareanalys av indikatorernas nationella rapport som kom 2018, författad av Ulrika Eklund, har producerats på uppdrag av NNS. 

Ikon Gr Rapport

 

 

Ban Indikator Presentation

Brukarmedverkan med hjälp av NNS-enkäten

Vid en workshop den 18 december 2018 höll Ulla-Karin Schön, Stockholms Universitet, ett föredrag om brukarmedverkan med hjälp av enkäterna som används inom finansiell samordning via indikatorer.

Presentationen som Ulla-Karin Schön använde vid sitt föredrag kan nu laddas ned.

Ikon Gr Laddaned

Grey Linenns

Ban Indik Kickoff 191828

Kickoff-mötet 28 augusti 2019

Här kan du ladda ned talarpresentation från kickoff-mötet inför mätning av indikatorer hösten 2019. Mötet hölls den 28 augusti 2019.

Ikon Gr Laddaned


Enkäter 

Här nedan kan du ladda ned enkäter riktade till grupperna  deltagare, personal, styrelsemedlemmar och representanter från parternas chefsgrupper. För gruppen deltagare finns flera varianter. Dels för deltagare i pågående aktiviteter, dels till deltagare i aktiviteter som är inför avslut eller har avslutats. Dessutom finns två varianter av vardera för dessa två grupper, dels där variabeln kön inte anges, dels där den anges.

Enkäterna gäller från november 2023

Deltagare, 
pågående aktivitet 

Knapp Enk Delt Pagaende

Enkäterna på andra språk än svenska håller på att översättas. De kommer att läggas ut så snart de är färdiga.

Knapp 2 ANDRA Sprak

Deltagare, 
inför avslut av aktivitet

Knapp Enk Delt Avslut

Enkäterna på andra språk än svenska håller på att översättas. De kommer att läggas ut så snart de är färdiga.

Knapp 2 ANDRA Sprak

Personal
Styrelse

Knapp Enkat Personal

Knapp Enkat Styrelse

Parternas chefsgrupp
Remittenter

Knapp Enkat Parternaschefsgr

Knapp Enk Remittenter


Videofilmer

Ban Video Indikatorfilm 1

I denna video berättar Jonas Wells, utvecklare vid NNS, historien om och syftet med indikatorerna, samt hur man kan arbeta vidare med dessa.

Ban Video Utdeln Fil

Instruktionsvideo om hur man använder Utdelningsfilen

Utdelningsfilen är ett hjälpmedel för samordningsförbundet att säkerställa att alla deltagare i en verksamhet har fått möjlighet att delta i en enkätundersökning.

I videon visar Jonas Wells, utvecklare vid NNS, hur man fyller i utdelningsfilen.

Ban Video Regfil Fil

Instruktionsvideo om hur man använder Registreringsfilen

I registreringsfilen, som är en Excel-fil, fyller man i svaren från alla enkäter.

I videon visar Jonas Wells, utvecklare vid NNS, hur man fyller i registreringsfilen.

Indi Slutrapport

"Hur vet vi att det blir bättre?"

Utveckling av ett instrument  för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Rapport om den pilotundersökning som genomförts för att pröva och evaluera användandet av indikatorer som ett instrument för samordningsförbund att bedöma kvaliteten i verksamheten.  

Rapporten har tagits fram av Susanna Larsson Tholén och Berth Danemark vid Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.

knapp_GR_läsRapport

Ban Indik Work 180531

NNS indikatorer:

Dokumentation från workshop om analys av indikatorer för finansiell samordning

Den 31 maj 2018 genomfördes en workshop om hur man kan presentera och analysera data som kommer från indikatorsystemet. 
Vi publicerar här ett antal dokumentationer från workshopen. 

Efter workshopen samtalade några deltagare om dagen. Samtalet filmades och kan ses här.

Klicka på knappen för att komma till dokumentationen.

Knapp Dokumentation

Ban JW Pod

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, har en podcast. Jonas Wells blev inbjuden att delta och beskrev satsningen på samordningsförbund, indikatorer och uppföljning av samordnad välfärd.

- Medborgarna förväntar sig att myndigheter samarbetar med varandra. Men tyvärr ser det inte ut så i verkligheten, det är många som faller mellan stolarna, säger Jonas Wells i NSPH-podden.

IK Podcast

 

Datainspektionen om användning av personuppgifter 

Föreningen NNS har haft ett samråd med Datainspektionen, DI, för att klargöra hur föreningen NNS får använda de uppgifter som samlats in genom de enkätmätningar som genomförts inom området Indikatorer för finansiell samordning.

Datainspektionen har avgivit svar i denna fråga.  

Knapp Gr Dis Svar

Linje 380Px NNS Color

Utvecklingsarbetet

Vill du ha mer information om processen att utveckla indikatiorer för finansiell samordning, klicka på länk-ikonen.

Ikon Gr Link