Banner SV Snabb 1

Banner SV Unga Snabb 1

Knapp Covid 19 O Vald ON


Ban JAMY

Effekterna för våldsutsatta grupper på grund av Coronapandemin

NNS medverkar i Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag

NNS medverkar i ett regeringsuppdrag som genomförs av Jämställdhetsmyndigheten för att
identifiera arbetssätt för att kunna sprida information om de negativa effekterna
för olika våldsutsatta grupper på grund av coronapandemin.

Knapp JAMY Medverkan

Knapp Anita Kruse Per J


Bakgrunden till regeringensuppdraget

 – Utbrottet av det nya coronaviruset och spridningen av covid-19 är en global kris för människors liv och hälsa. Samtidigt påverkas samhället och många familjer ekonomiskt vilket bidrar till en ökad stress och oro. 

Spridningen av covid-19 riskerar därtill att förvärra för personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Däribland kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättning.

Ökad isolering för att minska smittspridningen betyder att tiden i hemmet tilltar. För personer som lever med våld i relationer innebär det en ökad risk för våld. Det betyder även försvårande möjligheter att ta del av stödinsatser. Det kan till exempel bli svårare för barn att söka stöd under skoltid och arbetsplatsen finns inte kvar som frizon för våldsutsatta vuxna. 

Det blir lättare för våldsutövare att kontrollera vilka kontakter våldsutsatta tar.

Situationen riskerar även att förvärras för barn och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För barn som lever i en hederskontext ökar t.ex. risken för att socialt isoleras, att föras ut ur landet och att utsättas för påtryckningar om att ingå äktenskap.

Med social isolering och ökad tid på nätet ökar även risken att barn utsätts för sexuella övergrepp som sker i digitala medier. 

Den uppkomna situationen med coronaviruset riskerar att förvärra situationen för redan utsatta barn, ungdomar och vuxna.

Knapp Regeringsuppdraget

JÄMY har bett samordningsförbunden svara på frågeställningar

Inledningsvis har Jämställdhetsmyndigheten, JÄMY, bett samordningsförbunden att svara på följande frågeställningar:

  1. Vad gör Samordningsförbunden när det gäller covid-19 och risken för ökad våldsutsatthet? Skicka gärna information och länkar.
  2. Känner ni till några kommuner, regioner eller organisationer som har ett bra arbete och information inom området? I så fall maila länkar eller information.
  3. Vad anser ni behöver göras för att informationen om covid-19 och risken för ökad våldsutsatthet ska nå ut till alla?

Samordningsförbund har svarat JÄMY

Sammanlagt har 16 samordningsförbund lämnat svar till JÄMY.

  • Fem svar kommer från förbund som deltar som piloter 
    inom NNS stoppavåldet-projekt.
  • Fyra svar kommer från Grupp2-förbund inom NNS stoppavåldet-projekt.
  • Sex svar kommer från övriga förbund.

Svar från respektive samordningsförbund kan du läsa här nedan.

Om svaren på JÄMYs webb

På JÄMYs webb skriver man följande om svaren från fyra samordningsförbund:

Centrala Östergötland 
Samordningsförbundet i Centrala Östergötland arbetar effektivt ur ett arbetsgivarperspektiv. De erbjuder varje dag digital social kontakt med kollegor. Chef eller biträdande chef har telefonkontakt med alla medarbetare som arbetar hemifrån för att kolla läget. Samordningsförbundet Centrala Östergötland har även tagit fram “akut-kort”, med kontaktuppgifter som en våldsutsatt kan använda.

Knapp Mer Forbundet

Skellefteå Norsjö
Skellefteå Norsjö driver flera olika projekt om våldsutsatthet, bland annat MISAM, där personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regionen ställer frågor om våld. De driver även flera andra projekt där arbetsledare på arbetsplatser som erbjuder praktikplatser till deltagare rutinmässigt frågar om våld.

Knapp Mer Forbundet

Örebro Lekeberg
Örebro Lekeberg har lanserat “Insatskatalogen för Örebro och Lekeberg”, med syfte att sprida information om etablerade sökvägar till stöd för utsatta personer.

Knapp Mer Forbundet

 Södertälje
Södertäljes samordningsförbund har anordnat utbildningen FOV (Frågor om våld), som 120 medarbetare från civilsamhället och myndigheter har gått. I utbildningen lär sig deltagarna att rutinmässigt ställa frågor om våldsutsatthet. De har även haft ett webbinarium tillsammans med två kuratorer från Origo om hedersrelaterat våld och förtryck.

Knapp Mer Forbundet

Kampanjmaterial från JÄMY

Jämställdhetsmyndigheten, JÄMY, har tagit fram informationsmaterial som kommuner och andra aktörer kan använda för att sprida uppmärksamhet om att våldet riskerar att öka i samband med ökad isolering under covid-19.

Materialet innehåller även information om var utsatta kan vända sig för att få hjälp. Syftet är att uppmärksamma vilket stöd som finns att få, både till utsatta och allmänhet.

Kampanjmaterialet innehåller mallar för affischer samt kortare filmer för inlägg i sociala medier.

Kommuner och andra aktörer kan snabbt lägga in lokala kontaktuppgifter och nummer till stödjourer i materialet, för att sedan sprida det lokalt.

Materialen kan laddas ned via JÄMYs webb.

Knapp Link JAMY

Grey Linenns

Ban VU Killar Tjerer

 

Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer

Det är ett material för dig som arbetar med eller möter unga. Lanseras den 3 februari 2020 i samband med den nationella kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt". Bakom kampanjen står ungarelationer.se
Jämställdhetsmyndigheten 
och alla länsstyrelser

Grey Linenns

Hjälp oss hjälpa utsatta barn och ungdomar

Jämställdhetsmyndigheten har i ett dokument samlat webblänkar till organisationer och myndigheter som kan ge stöd för skolor att arbeta med frågor om våld bland barn och ungdomar.

Ikon Gr Laddaned


Svar från samordningsförbund till JÄMY

Svar från pilotförbund 
(som använder frågeformuläret med sju frågor om våld)

Read Svar

Samordningsförbundet
Degerfors / Karlskoga


Read SvarSamordningsförbundet
Jämtlands län


Read Svar
Samordningsförbundet
Samspelet

Read SvarSamordningsförbundet
Skellefteå Norsjö


Read Svar
Samordningsförbundet i
Södertälje

Grey Linenns

Svar från Grupp2-förbund 
(som använder frågeformuläret samt eventuellt andra metoder)

Read Svar

Samordningsförbundet
Finsam MittSkåne


Read SvarSamordningförbundet
Gävleborg


Read SvarSamordningförbundet
Insjöriket


Read SvarSamordningförbundet
Skaraborg

Svar från andra förbund
(som inte är pilot- eller 
Grupp2-förbund)

Lassvar KortversionSamordningsförbundet
Centrala Östergötland

Las Long 85Sammanställning av Centrala Östergötlands stöd och resurser
 kopplat till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Grey Linenns

Read Svar

Samordningsförbundet
Göteborg


Read SvarSamordningförbundet i
Kalmar län


Read SvarSamordningförbundet
Sydnärke


Read SvarSamordningförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp


Read SvarSamordningsförbundet
Älv & Kust


Read SvarSamordningsförbundet
Örebro och Lekeberg

Webbinarier om Covid-19 och våldsutsatthet

Jämställdhetsmyndigheten har som en del av regeringsuppdraget om covid-19 och våldsutsatthet hittills genomfört två webbinarier.

Det första webbinariet rörde covid-19 och mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på vuxna.

Ban Video JAMY Covid Vux

Det andra webbinariet hade fokus på våld mot barn under pandemin.

Ban Video JAMY Covid Barn

I de två samtalen medverkade representanter från olika nationella och regionala myndigheter och organisationer som arbetar inom området. Syftet med webbinarierna är att lyfta olika perspektiv och viktiga aspekter för kommuners arbete inom området. 

Ett tredje webbinarium kommer att live-sändas den 28 september 2020 mellan klockan 14.00-15.30. Sändningen kommer att spelas in och kunna ses i efterhand.
Paneldeltagare kommer att bestå av representanter från fem kommuner som ska presentera sitt arbete och sina åtgärder inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck till följd av pandemin.

Mer information om webbinariet och hur du deltar i det finns på JÄMYs webb.

Ikon Gr Link